„Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni” (Mt. 4, 19)

Cu totul neobişnuită ne apare întâmplarea pe care ne-o pune înainte Sfânta Evanghelie de astăzi. Mântuitorul abia coborâse din munte, unde postise 40 de zile, fusese ispitit de diavolul şi se pregătea să-Şi înceapă lucrarea dumnezeiască. Nu făcuse minuni, nu vorbise mulţimilor cu putere, era foarte puţin cunoscut. Umblând într-o zi pe lângă Marea Galileii, vede doi fraţi, Petru şi Andrei, aruncându-şi mrejele, căci erau pescari. „Veniţi după Mine”, îi cheamă El, „şi vă voi face pescari de oameni”.

Iar ei, ne spune Sfânta Evanghelie, îndată lăsându-şi mrejele, au mers după Dânsul. Mergând mai departe, vede pe alţi doi fraţi, pe Iacov şi Ioan împreună cu tatăl lor, Zevedeu, cârpindu-şi mrejele. Aceeaşi chemare le adresează şi lor Domnul, iar cei doi fraţi cu aceeaşi grabă îşi lasă corabia şi pe tatăl lor şi merg după El. Neobişnuită, zic, ni se pare întâmplarea, pentru că cine dintre noi, astăzi, ar fi în stare să facă la fel ca cei patru pescari săraci de lângă Marea Galileii? Cine, aflându-se la lucrul său, la biroul său, la munca sa, în pădure, pe ogor, şi venind un tânăr şi zicându-i: „Lasă-ţi plugul pe brazdă, că-ţi făgăduiesc un seceriş mai bogat; lasă-ţi maşina şi vino cu mine, că sufletul este mai de preţ decât toată lumea”; cine, zic, şi-ar lăsa toate, şi casă şi părinţi şi copii şi să se ia după un tânăr, despre care au auzit doar câteva lucruri? Este adevărat că Mântuitorul nu a chemat nici negustori, nici plugari, nici bogaţi, oameni legaţi de pământ, de slujbe, de averi, ci a chemat nişte pescari, obişnuiţi cu sărăcia, cu foamea, cu răbdarea şi cu ostenelile.

Dar chiar aşa, care pescar din vremea noastră ar mai face ca cele două perechi de fraţi? Cei patru însă, au lăsat toate şi degrab au mers după Cel ce-i cheamă: „Veniţi după Mine!” Ce s-a întâmplat mai apoi cu aceştia, noi ştim: pescarii cei simpli au devenit ucenici şi apostoli preaînţelepţi ai lui Hristos, care, printr-înşii, au vânat toată lumea, arătându-ne, pentru totdeauna, cu pilda vieţii lor, cum trebuie să fie adevăraţii ucenici ai Domnului. (..) Mântuitorul S-a înălţat la Ceruri de aproape două mii de ani, dar vestea cea bună a Evangheliei Sale este departe de a fi ajuns până la marginile lumii. El este cu noi de-a pururi, după făgăduinţă, până la sfârşitul veacurilor; şi umblă şi astăzi pe lângă marea acestei vieţi, căci ca şi atunci are nevoie de ucenici şi ne cheamă: „Veniţi după Mine!” Dar noi ce facem când auzim chemarea? Unii stăm fără răspuns, cârpindu-ne mrejele grijilor vieţii; alţii, ca şi cei chemaţi la cină, ne scuzăm: „Am veni, Doamne, dar avem de lucru la ogor, la vite, acasă şi nu putem veni”.

Iar alţii stăm la îndoială: „Chiar acum, Doamne? Venim noi, dar mai târziu, acum avem atâtea treburi!” Şi nu ne dăm seama de înşelarea diavolului, care nu ne îndeamnă să părăsim cu totul gândul la faptele cele mântuitoare, ci numai să le amânăm pe mai târziu, ştiind că amânarea este tot una cu părăsirea de tot a gândului bun. Domnul Hristos însă nu vrea astfel de ucenici zăbavnici şi îndoielnici. „Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor!”, spune El celui ce voia să-I fie ucenic după ce-l va fi îngropat pe tatăl său, şi adaugă: „Tu vină îndată, acum, şi-Mi urmează!” Nu mâine sau poimâine, ci acum începe lucrul cel bun, pentru că ziua de mâine nu ştii dacă o vei mai apuca. O, fericită grabă, fericită îndată, în care se ascunde taina vieţii veşnice!

Hristos ne cheamă şi pe noi, ca pe cei patru pescari: „Veniţi după Mine!” Dar numai acela poate deveni ucenic asemenea lor, care-L ascultă şi-L urmează ca şi ei, fără zăbavă, îndată. Părăsind toate. Multe sunt pricinile zăbăvniciei noastre, dar una pare să fie mai tare decât toate: împătimirea de lume, de lucruri, legătura de cele materiale. Ştiind acestea Domnul va spune tânărului bogat, care voia să-I fie ucenic: „Leapădă-te de toate averile şi apoi vino de-mi urmează!” Iar în altă parte: „Nu poate, zice, să-Mi fie ucenic cel ce nu-şi lasă tată, mamă, fraţi, surori şi avere, cel ne nu se leapădă de toate, şi chiar şi de sine”. Domnul ştie că suntem neputincioşi; că nu ne folosim de lucruri, ci ne lăsăm robiţi de ele şi le slujim lor ca unor idoli. Dar nimeni nu poate sluji la doi domni: şi lui Dumnezeu şi idolilor. Dumnezeu vrea să-I slujim numai Lui, dacă vremsă fim ucenici ai Săi. Să înţelegem bine cuvântul. Nimeni nu ne opreşte de la folosirea lucrurilor, deoarece Dumnezeu tocmai pentru trebuinţa omului le-a făcut. Dar să ne folosim de ele, nu să fim robii lor; să ne mântuim, nu să ne pierdem sufletul din pricina lor.

Nealipiţi cu inima de nimic, desprinşi de toate şi gata pentru a urma îndată pe învăţătorul, aşa trebuie să fie adevăraţii ucenici ai lui Hristos. Când ne gândim cât de greu ne hotărâm noi pentru lucrul cel bun şi cât de legaţi suntem de cele pământeşti şi trecătoare, ne întrebăm: oare ce taină se ascunde în graba cu care cei patru pescari au lăsat toate şi au urmat Domnului? Este adevărat că Domnul a fost om întru totul asemenea nouă, afară de păcat, dar chipul Lui, fără îndoială, oglindea Dumnezeirea, care era acoperită de materialitatea trupului. Noi nu ştim cum poate arăta faţa unui om fără de păcat, fiindcă noi ne-am născut în păcate şi păcat săvârşim în toată vremea vieţii noastre. Chipul şi vorba Domnului aveau ceva ce nu se găseşte la oameni. „Niciodată n-a grăit un om aşa”, ziceau slugile arhiereilor, care spionau pe Iisus; mulţimile, ascultându-I dumnezeiescul cuvânt, uitau şi de foame şi de sete şi mergeau după Dânsul prin locuri pustii. (…) Chipul Domnului era plin de măreţie şi cuvântul Lui plin de putere dumnezeiască, I se supuneau vânturile, marea, diavolii, toate.

Cum să nu I se supună şi pescarii şi vameşii? Da, aşa este, dar să nu uităm cât de mulţi erau cei ce ascultau cuvintele Lui cele minunate, cât de mulţi cei ce se uimeau de puterea ce ieşea dintr-însul, şi totuşi cât de anevoie şi cât de puţini erau ucenicii Lui. (…) Uimiţi de minune şi cu inimile lor simple şi curate, pescarii au simţit că Cel ce-i chema nu era un om obişnuit. De aceea, cu desăvârşită încredere, ei lasă şi luntri şi mreje şi familie şi merg după Dânsul. În această încredere totală stă taina uceniciei în Hristos. Această încredere ne lipseşte nouă, de suntem zăbavnici şi îndoielnici. Dacă Domnul ne-a spus că nici un păr din cap nu cade fără ştirea lui Dumnezeu, cum de ne îndoim că El nu o să Se grijească de noi, când însuşi ne-a asigurat că ne poartă de grijă mai mult decât păsărilor cerului şi florilor câmpului, care sunt aşa de frumoase şi nu duc nici o lipsă? Încredere totală în Dumnezeu că El ne poartă grijă de-a pururi în toată vremea şi în tot locul, că nimic nu se petrece în viaţa noastră fără ştirea şi îngăduinţa Lui: iată izvor de putere şi de mântuire.

Înarmaţi cu această încredere mucenicii au biruit pe cei ce-i chinuiau, cuvioşii au răbdat nevoinţele pustiei şi asupririle bântuielilor drăceşti; cu această încredere nemărginită, pescarii au lăsat toate şi au urmat lui Hristos. Şi El ne-a asigurat că cel ce caută mai întâi împărăţia Cerurilor nu va duce lipsă de nimic, fiindcă mai degrabă va uita o mamă pe pruncul său de la sân, decât va uita Domnul pe cel ce-L caută de Dânsul. Cu această încredere neîmpuţinată în Mântuitorul să răspundem şi noi la chemarea Lui, fără zăbavă şi părăsind obiceiurile păcătoase de până acum, ascultând îndemnulstăruitor al Bisericii, la sfintele slujbe: „Pe noi înşine şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”. Numai aşa putem fi adevăraţi ucenici ai Lui şi numai ca ucenici ai Lui ne vom putea învrednici să ne împărtăşim de făgăduinţa Lui cea plină de bucurie: „Unde sunt Eu, acolo va fi şi sluga Mea.” Amin.

Părintele Petroniu de la Prodromu, Editura Bizantină, Bucureşti, 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *